De bekendste drie Aartsengelen

De schepping – door sommigen evolutie genoemd – bestaat uit creatieve energiepatronen. De Aartsengelen nemen in dat opzicht een bijzondere plaats in, omdat ze volgens de verschillende godsdiensten deze creatieve energiepatronen bij elkaar houden. Het woord Aartsengel is afgeleid van het Griekse archángelos, wat ‘opperboodschapper’ betekent. De meest bekende Aartsengelen zijn Michaël, Gabriël en Rafaël. Sommige theologen omschrijven hen als de beschermers van de schepping. In dat opzicht zouden ze de symbolische stiksels zijn waarmee de evolutie of schepping bij elkaar wordt gehouden.

Aartsengelen vervullen daarin een bijzondere rol. Ze hebben cruciale taken in alle reguliere godsdiensten, waaronder het christendom, het Jodendom en de Islam, en zijn de beschermers van de talloze scheppingsniveaus. Aartsengelen worden geassocieerd met de stralen van het goddelijke licht. Te vergelijken met wit licht (God) dat in een prisma uiteenvalt in de regenboogkleuren (Aartsengelen).

De kern van het geloof in Aartsengelen

Naarmate het monotheïsme ( het geloof in één God) zich verder ontwikkelde, ervoeren de gelovigen een steeds grotere kloof tussen God en zijn schepping. Dat vormde de basis van de verpersoonlijking van krachten waarmee de mensen in het dagelijks leven mee te maken hadden. In de 16de en 17de eeuw was er sprake van een opleving van de religieuze engelenaanbidding. Vooral in Duitsland verspreidde deze verering zich in talloze geschriften en in de vorm van broederschappen. De cultus van de zeven Aartsengelen werd niet door de katholieke kerk goedgekeurd. In de moderne dogmaverhandelingen wordt de engelenleer niet verworpen, maar ook niet op een voetstuk gezet.

Aartsengelen in de Islam

Volgens de Islam zijn de Aartsengelen lichtwezens. In de Bijbel zijn het ‘entiteiten’ die God loven en dienen. Het protestantisme verwerpt de verering van engelen. Hoe het ook zij, ook tegenwoordig houden engelen en vooral aartsengelen de gemoederen van veel mensen bezig. Het is en blijft een geloofskwestie en geen wetenschappelijk thema.

Een engel is een goddelijke bode. De Aartsengel is de opperbode, een gezant van God, een engel van hoge rang die met een speciale boodschap van God naar de aarde is gezonden. In de Islam zijn het bovendien lichtwezens die Gods woord bezingen en zich om Gods troon scharen. Ze staan de mens terzijde in al zijn noden, ook zou Aartsengel Gabriël (islam: Djibriel) de openbaring aan Mohammed gedicteerd hebben.

Aartsengelen in de mystiek

De engelen en Aartsengelen houden de schepping, of evolutie, in stand. Daarbij moet de schepping worden gezien als een samenspel van creatieve energiepatronen. Er bestaan veel Aartsengelen. De drie  ‘belangrijkste’, en de taak die ze van God op aarde hebben gekregen, komen in deze blog aan bod.

Te vuur en te zwaard

In de 4de eeuw begon de verering van Aartsengel Michaël vorm te krijgen. Michaël was de leider van de engelen en bestreed het kwaad te vuur en te zwaard. In Daniël 10:13 is hij de patroon van Israël. Judas noemde hem de Aartsengel die tegen Satan ( Lucifer) streed om het stoffelijk overschot van Mozes veilig te stellen . In Openbaring 12:7-12 is hij de engel die de draak (Satan) te lijf gaat. Heiligdommen zijn aan hem gewijd, vooral op hooggelegen plaatsen, zoals de Mont-Saint-Michel in Normandië. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij de patroon werd van de wapendragers. Later werd Michaël ook afgebeeld met een weegschaal. Hij zou de zielen wegen bij het Laatste Oordeel. In de trouwzaal van de gemeente Zwolle hangt een schilderij dat het laatste Oordeel verbeeldt. Op dit schilderij is Aartsengel Michaël goed te zien. In de hal voor de trouwzaal staat een kast , op deze kast is Aartsengel Michaël uitgehouwen in de twee deuren. Hierdoor kun je goed zien waarom het wapen van Zwolle het schild van Michaël vertegenwoordigt. Michaël staat op de melkmarkt maar dan van glas gemaakt,ook kun je zien dat PEC Zwolle op zijn logo het schild van de Aartsengel Michaël heeft staan.

Zijn feestdagen zijn:

29 september ( bekijk ook mijn blog over het Michaël feest)

8 mei Verschijning op de Mont Sant’ Angelo

Aartsengel Michael 01

Aartsengel Michaël

 

Michaël en de verboden boom

Zowel de Christenen als de Joden vereren Aartsengel Michaël, zijn naam betekent: ‘Hij die is als God’. Ook in de Koran wordt Aartsengel Michaël vermeld. Zijn boodschappers Gabriël en Michaël, zijn gelijk aan God.

Steden

Veel steden hebben Aartsengel Michaël als beschermheilige, waaronder:

Brussel

Kiev

Seattle

Zwolle

Aartsengel Michaël – de gouden lichtstraal

De Aartsengelen worden vergeleken met de stralen van het goddelijke licht, zoals wit licht dat door een prisma uiteenvalt in de regenboogkleuren. In dat opzicht is Aartsengel Michaël de gouden lichtstraal, verzinnebeeld door de zon. De taken van Aartsengel Michaël zijn best veel. Hij heerst over de wereld, zijn wapen is het zwaard en ook het vuur. Michaël is de bondgenoot van iedereen die leiding geeft. Iedereen met een negatieve instelling zou hem aan moeten roepen voor het verkrijgen van positieve energie. Michaël heerst over het element vuur. Moed, vertrouwen en leiderschap zijn de woorden die hem symboliseren.

Michaël is de Aartsengel die zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament én in de Koran vermeld wordt. In de beeldende kunst is hij doorgaans afgebeeld als een ridder met getrokken zwaard en hellebaard. In de mystiek is hij de heerser, de leider van de Aartsengelen, gesymboliseerd als de gouden lichtstraal, de zon. Diegene die Aartsengel Michaël aanroept, zal zelfvertrouwen winnen en zich veilig voelen onder zijn beschermende vleugels.

Zijn aanroeping luidt:
Michaël, leer mij standvastig te leiden met waarachtige visie en inzicht,
opdat ik nooit mag vergeten dat de beste leiders tevens dienaren zijn.
Help mij mijn angsten, zorgen en twijfels opzij te zetten.
Dat ik doelbewust altijd en overal mijn bestemming in het oog houd.

Iedereen met een rechtgeaarde, zuivere passie, ten dienste van de medemens, zal in Aartsengel Michaël een vurige bondgenoot vinden.

Rafaël, de genezer

De naam Rafaël is afkomstig uit het Hebreeuws en betekent ‘genezende kracht van God’ of ‘God heeft genezen’. Rafaël is de Aartsengel die de geneeskracht in zijn vaandel heeft. In het boek Tobit reist Rafaël mee met Tobias op diens gevaarlijke tochten. Na een behouden terugkomst stelde Rafaël zich voor als ‘een van de zeven engelen naast Gods Troon’ (Tobit 12:15). Ook zou Rafaël met de gal van een onderweg gevangen vis de blinde vader (Tobit) van Tobias hebben genezen. Rafaël kreeg bovendien opdracht van God om de demon Azazel( Volgens het  Eerste boek van Henoch was Azazel de leider van  een groep van gevallen engelen.  In de joodse traditie was Azazel een demon die in de wildernis huisde. Volgens de Islam was Azazel een djinn die uit de hemel gegooid werd, omdat hij weigerde voor Adam te knielen)  een lesje  te leren, waarbij zijn missie  luidde: ‘… genees de aarde van de verdorven engelen.

De feestdag (Rooms-katholieke Kerk) van de Aartsengel Rafaël is:

29 september, samen met Michaël

 

Aartsengel Rafael

Aartsengel Rafaël

 

Aartsengel Rafaël

Aartsengel Rafaël is via het Jodendom bekend geworden in het Christendom. Hij is de helende engel uit het judaïsme en wordt ook wel een ‘katholieke  engel’ genoemd. Op veel iconen wordt hij uitgebeeld met een reisstaf en/of een vis. Zijn feestdag is 29 september, net als Michaël en Gabriël. Hij komt vooral voor in de na- Bijbelse geschriften.

Aartsengel Rafaël – de violette lichtstraal

De Aartsengelen worden vergeleken met de stralen van het Goddelijke licht, zoals wit licht dat door een prisma uiteenvalt in de regenboogkleuren. In dat opzicht is aartsengel Rafaël de violette lichtstraal, deze straal vertegenwoordigt de planeet Venus. Aartsengel Rafaël heerst over de wereld van het verzorgen en genezen, gesymboliseerd door het water, de kleuren violet en groen. Zijn doel is ervoor te zorgen dat de aarde een plek  blijft die  geschikt blijft voor mens, dier en plant (wat een opdracht…). Hij geneest, steunt hen die met hun innerlijk en met negativiteit worstelen. De zachtaardige Rafaël heeft veel Goddelijke taken. Hij stelt gerust, kalmeert, verzoent, troost en heelt. Hij is de beschermheilige van de artsen en verder van iedereen die een genezend, verzorgend beroep uitoefent.

Zijn aanroeping luidt:

Rafaël, laat mij geloven in de Goddelijke liefde, die geneest en herstelt.
Laat mij als een genezer in het leven staan.
Dat ik mijn hart mag openstellen voor de Allesomvattende liefde.
Dat ik elke dag mag beseffen dat alle mensen met elkaar verbonden zijn.
Dat ik alle obstakels die genezing en liefde in de weg staan mag slechten.

Iedereen die naar genezing, harmonie en verzoening smacht, zal in aartsengel Rafaël een liefdevolle bondgenoot vinden.

Aartsengel Gabriël

Aartsengel Gabriël is de boodschapper van God en speelt een belangrijke rol in zowel de Joodse cultuur als in het Christelijke. In de kunst wordt hij doorgaans afgebeeld in een tuniek en met een staf in zijn hand. In moderne bewoordingen zou men hem de koerier van God kunnen noemen. Gabriël, de verheven boodschapper, verkondigde aan Maria de geboorte van Christus. Bij zijn verschijning aan haar zou hij het katholieke gebed ‘Wees gegroet Maria’ hebben uitgesproken. Wie de Aartsengel Gabriël aanroept, mag rekenen op creatieve  ingevingen en bescherming tijdens de zwangerschap.

Gabriël, boodschapper van God

Aartsengel Gabriël komt in de Bijbel voor het eerst voor in Daniël (8:16, 9:21, 10:4 en 12:6). Volgens Lucas was Gabriël zowel de aankondiger van de geboorte van Johannes de Doper als van Jezus Christus. In de Joodse geschriften is hij bovendien de ‘engel des doods’. Gekleed in tuniek en met een staf wordt hij sinds de 13de eeuw ook afgebeeld met een lelietakje, het symbool van de maagdelijkheid van Maria. Bij afbeeldingen van (de Maria Boodschap van) Jezus is hij steevast aanwezig, op iconen meestal ook met een scepter als symbool dat hij het gezag van God heeft ontvangen. Op schilderijen, fresco’s en iconen is Gabriël veelal afgebeeld met een of meer van de volgende goddelijke attributen:

tuniek of liturgisch gewaad

staf

lelie- of olijftakje  (symbool maagdelijkheid van Maria)

scepter (gezag of kracht van God)

bazuin (aankondiging belangrijke gebeurtenis)
Zijn feestdagen zijn:

24 maart; de dag voor Maria Boodschap.

29 september; samen met de aartsengelen Rafaël en Michaël.

 

Noach en de kracht van God

De naam Gabriël is afgeleid van de Hebreeuwse woorden geber (sterk) en el (God), ofwel ‘kracht van God’. In de islam wordt deze aartsengel Djibriel genoemd. Joseph Smith, stichter van de Mormoonse Kerk, suggereerde dat Gabriël de patriarch Noach is geweest.  In Lucas 1:11-20 verkondigt Gabriël aan Zacharias de geboorte van Johannes de Doper. In het bijbelboek Daniël 9:21 verkondigt Gabriël tijdens het gebed van Daniël hoe en wanneer God de zondeval van de Israëlieten zal vergeven en vergeten.
Gabriël en de islam

In de Koran wordt deze Aartsengel Djibriel genoemd. Hij vervult daarin eveneens de rol van Goddelijke bode van de openbaringen aan de profeten. Volgens de Islamitische overlevering dicteerde Djibriel (Gabriël) de Koran aan de profeet Mohammed en was hij zijn begeleider op de tochten die Mohammed ondernam naar Jeruzalem, de hemel en de hel.
Aartsengel Gabriël – de gele lichtstraal

De Aartsengelen worden vergeleken met de stralen van het goddelijke licht, zoals wit licht dat door een prisma uiteenvalt in de regenboogkleuren. In dat opzicht is aartsengel Gabriël de gele lichtstraal, verzinnebeeld door Mercurius. Aartsengel Gabriël heerst over de lucht, ofwel de informatie. Hij wordt daarbij geholpen door de andere Aartsengelen. Gabriël betekent ‘gezag van God’. Ook Aartsengel Gabriël heeft veel goddelijke taken. Gabriël staat iedereen terzijde die creatieve wegen inslaat en zich bezighoudt met de vorming van innovatieve ideeën.
Aanroeping

Zijn aanroeping luidt:
Gabriël, sta me bij terwijl ik naar de creatieve stem in mijn binnenste luister,
en de ware boodschap van mijn ziel wil horen.
Help me om schoonheid, wijsheid en blijdschap te verbreiden,
en om grootmoedig mijn scheppingskracht te ontplooien
zonder aan persoonlijk gewin te denken.

Iedereen met een creatieve, scheppende geest zal in Aartsengel Gabriël een gepassioneerde bondgenoot vinden.

Persoonlijke levensgids

Talloze mensen uit alle mogelijke culturen ervaren in hun leven een leidende hand die hen over het levenspad gidst. Het is bovendien een thema van alle eeuwen. De engel als spirituele zielsverwant die liefdevol de wacht houdt. Een engelbewaarder die ervoor zorgt dat jij je nooit alleen voelt, in welke levenssituatie dan ook. Ontmoetingen met de engelbewaarder vinden veel plaats als de nood het hoogst is en de crisis het diepst. Tegenwoordig zijn er tal van cursussen en methoden om je  persoonlijke spirituele en bovenzinnelijke leidsman/-vrouw ook de kans te geven jou te leiden langs veilige paden, ofwel het maken van de juiste keuzes.

Alles om ons heen is gebaseerd op en wordt gedreven door energie.