Social Media

1 day ago

Thekla Eva

De symboliek van Corona
Het virus zelf is al schrikwekkend genoeg, maar de gevolgen ervan zijn als vloedgolven die over ons heen komen. We willen het begrijpen en onder controle houden, maar we lopen achter de feiten aan. Bij mij is het niet anders.
De laatste vier jaar is er veel geschreven over de bewegingen van Neptunus, Saturnus en Pluto en hoe dat allemaal in 2020 tot een climax komt (iets groots en ingrijpends). De werkelijkheid blijkt weer eens anders dan alles wat je erover zou kunnen bedenken! Nu heeft het beestje een naam: Corona.

‘Corona’ is Latijn voor ‘kroon’ of ‘krans’. De associatie met de tarotkaart ‘de Toren’ ligt voor de hand: je ziet hoe de bliksem de kroon van de toren slaat. De bliksem komt schijnbaar uit het niets. Volkomen onverwacht slaat hij toe en berooft ons van onze zekerheden.
De schok is veel te groot om in één keer te verwerken, zeker als de schokken elkaar als vloedgolven opvolgen. De meest instinctieve reacties zijn vluchten of vechten, maar die benadrukken juist onze machteloosheid. Er valt niks te vluchten, want er is geen veilige plaats. Er valt niks te vechten, want we kennen de tegenstander niet. Dus vallen we tot we de grond raken en ontwaken

Hoe is die toren daar gekomen? Hij is gebouwd vanuit de behoefte om iets te maken dat sterk en duurzaam is, iets dat zekerheid en bescherming geeft. Vervolgens zijn we in die toren gaan wonen en daar voelden we ons veilig. We metselden de toren dicht om ons te beschermen tegen de invloeden van buitenaf. Zo verloren we het contact met het grotere geheel.
De kroon op deze kaart heeft ook iets van trots. De toren is gebouwd met grote inzet en zware inspanning en tenslotte hebben we er een kroon op gezet. We dachten de koning van de schepping te zijn en alles onder controle te hebben, maar we vergaten hoe kwetsbaar en afhankelijk we zijn.
De kaart stelt ons voor de bijzonder indringende vraag wat nu eigenlijk het probleem is. Gezien vanuit de vallende mensen (wij dus) is het een ramp die over ons heen komt en waar we niets tegen kunnen uitrichten. Het grotere plaatje vertelt een ander verhaal: het probleem is niet de bliksem, maar de toren! De toren heeft ons blind gemaakt voor het grotere geheel. Hij sluit ons af van wat ons voedt en inspireert. Het is donker geworden, gevangen als we zijn in illusies. Vanuit de planeet als geheel gezien is de mensheid het virus dat de gezondheid van de aarde bedreigt! De bliksem is een noodzakelijke correctie. De kaart laat in essentie zien hoe het licht doorbreekt, hoe nieuwe inzichten (de lichtdruppeltjes in de lucht) geboren worden.

Het element lucht
Het Coronavirus verspreidt zich door de lucht en nestelt zich in de longen. Heel verontrustend is het feit dat we besmettelijk kunnen zijn voor anderen vóórdat we merken dat we ziek zijn. Lucht is het element dat we het meest direct met elkaar delen. Wat ik nu uitadem, adem jij straks in.

Ook onderwijs, transport en handel horen bij het element lucht. Dat alles valt stil. We zitten, werken, studeren en (re)creëren thuis, ieder op een klein plekje. Heel veel afleiding valt weg. We worden gedwongen om intensief te communiceren met een kleine kring van mensen: het gezin, de familie, de buren, je beste vrienden . Zo kunnen we onszelf en onze dierbaren op een nieuwe manier ontmoeten. We leren elkaar beter kennen, het besef dringt door dat we het met elkaar moeten doen.
Het stilvallen van het transport heeft onverwachte bijeffecten ineens valt de stilte op. Tijdens mijn wandelingen kan ik weer meer vogels horen en het geluid van de wind. De lucht wordt schoner.

Steenbok
Astrologisch gezien is het druk in het teken Steenbok. Maar liefst vijf planeten staan daar nu bij elkaar. De meest bepalende factor lijkt de planeet Pluto te zijn die sinds 2008 in Steenbok staat. Het begon met de kredietcrisis, die zich sindsdien alleen maar verdiept. De schuldenberg wordt steeds groter inmiddels is het zo ver dat haast iedereen schulden heeft en dat de enige remedie voor geldgebrek is om opnieuw en méér te lenen. Wij doen dat, overheden doen het en de meeste bedrijven draaien ook op geleend geld. Dat systeem is aan het doordraaien en dwingt ons tot nieuwe keuzes op basis van wat we waardevol vinden. De kroon op het werk van de economie zou moeten zijn dat er iets van waarde wordt gecreëerd: welvaart, gezondheid, duurzaamheid, creativiteit, schoonheid, efficiëntie, een gezonde aarde. Heel interessant is nu de lijst van ‘vitale’ beroepen: dat is nog eens een belangrijke bezinning op ‘waarde’!

Neptunus in Vissen
Neptunus door het teken Vissen. Daarin zit een belofte van meer universele verbondenheid en compassie. De feiten leken de laatste jaren de kant op te wijzen van juist het tegengestelde: veel polarisatie in de politiek die verlammend werkte, afbrokkeling van internationale instituties, strijd tussen machtsblokken, onverschilligheid tegenover armoede, vluchtelingen, klimaatproblemen.
Het coronavirus werkt als de grote gelijkmaker. We zitten in hetzelfde schuitje en wijzen met beschuldigende vingertjes is zinloos. Nu kunnen tegenstellingen overbrugd worden tussen groepen en partijen die elkaar eerst bestreden en het eigenbelang de voorrang gaven.
Neptunus vraagt ook om de bereidheid om offers te brengen voor het grotere geheel. Het virus treft vooral de ouderen en kwetsbaren en het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen risico’s willen lopen bij de hulp aan juist deze kwetsbare groepen.

De kroon op de schepping
De mens als kroon op de schepping? Zo hebben we het geleerd, dat is wat we denken te zijn. Daar is een onaanvaardbare trots in geslopen, een miskenning van onze verbondenheid met een afhankelijkheid van de aarde. Daar weet de aarde wel raad mee! Niet de aarde wordt bedreigd in haar bestaan, maar de mensheid.

In het grotere plaatje zijn we niet meer dan passanten.

met dank aan stichting de Ster
www.thekla-eva.nl
...

View on Facebook

1 month ago

Thekla Eva

Matigheid is binnen de Tarot een kaart die vaak onderschat wordt, ik ben bezig om een nieuwe cursus op te zetten; Tarot en de mens, en omdat Matigheid eigenlijk een ondergeschoven kindje is wil ik in het kort uitleg geven wat Matigheid met ons mens doet en kan doen.

Kaart XIV Matigheid
Matigheid is de alchemistische vermenging van tegenpolen: zon – maan, vuur – water, mannelijk – vrouwelijk, communicatie tussen het bewuste en onbewuste.
Deze kaart is verbonden met de planeet Mercurius.
Mercurius staat voor: het denken, communicatie, contact met broers, zussen en buren (directe omgeving).
Mercurius staat voor: het denken en communicatie, Mercurius is de planeet van het begrip.
Zijn belangrijkste boodschap is: ‘’ woorden zijn zodra ze zijn uitgesproken niet meer van ons’’. Wanneer we inzien dat een eenmaal uitgesproken gedachte niet meer van ons is, scheppen we ruimte voor een nieuwe gedachte.
Het is een feit dat er nog nooit zowel kwik in de natuur is geloosd als in deze tijd. Het resultaat van het logische, causale (redengevend) menselijke denken, wordt onder ander zichtbaar in de andere analoge verschijningsvorm: de grootste kwikconcentraties in het milieu. Als we niet bereid zijn een halt toe te roepen aan deze eenzijdige ontwikkeling van het menselijke denken, zal de mens uiteindelijk ten onder gaan aan de resultaten van zijn eigen bedenksels. We vertrouwen erop dat Mercurius – Engel Michaël ons hiervoor zal beschermen.

Deze kaart staat voor een evenwichtige levensvisie, maar houden, afremmen, temperen en aanpassen. De middenweg bewandelen. Onze beschermengel.
De aartsengel Michaël helpt bij het bevrijden van de binding aan de aardse materie. Michaël staat voor: God is mijn kracht.

Op de plaats van het voorhoofdchakra zien we een zon, die het heldere bewustzijn van de hemel symboliseert, terwijl de Engel zowel op de aarde als in het water staat. De irissen op de kaart verwijzen via de Griekse godin Iris naar de regenboog: symbool van de zegenrijke verbinding van hemel en aarde. De Engel van de Matigheid is geen wezen hoog in de hemel, maar een levende energie, die de hele natuur bezielt. Waar evenwicht is, gedijt de natuur. Waar een element overheerst ten koste van andere elementen, kunnen levensbedreigende omstandigheden ontstaan.
Matigen is vermeerderen wat te weinig is en verminderen wat te veel is. Misschien manifesteert de werking van de engel zich wel via een ziekte, die ons belet om nog langer extreem eenzijdig actief te blijven.

Onze levenslessen bestaan vaak precies uit datgene, wat we het liefste vermijden. De kaart de Matigheid maakt ons ervan bewust, dat we levende verbindingen tussen geest en lichaam zijn. Als er in die verbinding sprake is van een natuurlijke stroom van energie, kan de bovenpersoonlijke werking van de engel zich verenigen met ons lichaam en onze persoonlijkheid. Wie we ook zijn en wat we ook doen, of we het nu wensen of niet: we maken deel uit van een universele orde, waar we op een levende directe manier mee verbonden zijn.

Michaël, de engel van reïncarnatie, vertelt ons dat evenwicht door beweging wordt verkregen en dat wij voortdurend aan onze psyche moeten werken en niet moeten doorslaan in de eenzijdige verzorging van ons lichaam. Het lichaam is immers vergankelijk, toch leeft de ziel voort.

De geheime naam van deze kaart is:
‘’ Dochter der Verzoeners of Voortbrengster des levens’’.

www.thekla-eva.nl
...

View on Facebook

4 months ago

Thekla Eva

De Moeder Godin Danu heeft een belangrijke rol in de Keltische traditie. Men geloofde dat ze overal tegelijk aanwezig was en de geest van de aarde vertolkt.
In de tijd dat ik in een burn out zat , heb ik veel boeken van Lynn Andrews gelezen. Deze boeken hebben er mede voor gezorgd dat ik op aarde wilde blijven. Wat ik toen niet wist was dat ik een gids had. Deze gids - een indiaan - duwde mij zachtjes naar de boeken van Lynn.
De boeken van Lynn Andrews gaan over haar opleiding tot sjamaan. Zij is in de bevoorrechte positie dat zij deze opleiding mocht volgen bij een aantal oude indianenvrouwen. De boeken zijn een inspiratiebron voor mij geweest . in één van haar boeken gaat zij terug naar een leven in oud Engeland en daar ontmoet zij een vrouw die de kennis van de weg van Wyrdd met haar wil delen. In deze kennis komt Danu naar voren oftewel de “oude” .

Wyrrd, het magische rijk van de macht, is zo oud als de mensheid, maar de kennis van Wyrrd is in de huidige maatschappij vrijwel verloren gegaan. Steeds meer leert Lynn tijdens haar dromen over de Weg van Wyrrd, over de moeilijkheden waarvoor de volgers van de Weg worden gesteld en de offers die zij moeten brengen
Wyrrd is een Keltisch begrip waarin heel wat begrippen samengevat zitten. Niet alleen het Engelse ‘weird’ voor onbekend, bijzonder en eigenaardig, maar ook begrippen uit onze eigen taal als waar, waarde, waarheid en verwarring zijn ermee verwant. Wyrrd is eerder een systeem dan een spirituele weg, hoewel beide dicht bij elkaar liggen. Niet voor niets is het een “Way of Wyrrd”, waardoor duidelijk wordt dat het een te bewandelen mystiek pad is.
Dankzij de kennis van de Wijzen van Wyrrd is het mogelijk gemaakt om al wat je leert zien en begrijpen, voelen en herkennen, meteen ten dienste gesteld wordt van het Grote Geheel, God, de Grote Geest of wat jij er voor betekenis aan wilt geven: gewaar-zijn; de heilige verbindingen; de verschillende rijken of werelden die je in de geest kunt betreden. Waar in oude tijden de rituelen een belangrijke rol speelden, is nu het onzichtbare, de innerlijke arbeid belangrijker.
Aangezien alles onderling verweven is, kan een bepaalde handeling in de fysieke wereld mensen en voorwerpen beïnvloeden die in tijd en ruimte van elkaar gescheiden zijn. Het begrip "tijd" zoals wij dat kennen is slechts een parameter voor fysieke verandering. Door een staat van extase te bereiken, verliezen we ons gevoel van individuele af gescheidenheid en kan onze geest één worden met wat het 'collectief onbewuste' genoemd wordt. Op dit diepere niveau van bewustzijn werkt de geest niet meer met grootheden als tijd en ruimte die in de fysieke wereld gelden. Hier wordt doorgedrongen tot de essentie van het Web - het ervaren en begrijpen van schijnbare toevalligheden en synchroniciteiten die het leven een andere wending kunnen geven.
Het web van Wyrd wordt gevormd door je lotsdraden, in elkaar geweven tot een geheel dat ook nog eens in wording is. Het is een persoonlijk web, dat natuurlijk niet los staat van een groter web aangezien we allemaal met elkaar verbonden zijn. Het Wyrd web is ook niet gebonden aan tijd of ruimte. Het web van Wyrd is het concept van karma: alles wat je doet heeft effect op wat er gaat gebeuren in de toekomst, maar je acties nu kunnen ook effect hebben terug in de tijd.
Het Wyrdweb is een interdimensionaal web met alles en iedereen verbonden en ‘levend’, want het vibreert, het bestaat en jij bent ermee verbonden.

De vrouw van Wyrd
Een prachtig boek om te ontdekken, alleen nog via tweedehands boekenzaken te koop.

www.thekla-eva.nl
...

View on Facebook

5 months ago

Thekla Eva

Ongekend trots

Wij hebben van onze dochter bericht gekregen dat zij een appartement gekocht heeft. Wat zijn wij trots, dankbaar en blij met dit bericht. Ze heeft zo geknokt in haar leven en met haar eetstoornis, haar diepste angsten en interne duivels.
De blog hieronder had ik een aantal jaren geleden geschreven en heb ik nooit durven publiceren omdat dit nu eenmaal heel erg gevoelig lag en nog steeds.
Ik wil jullie deze blog niet ontnemen omdat ik hoop dat er voor iedereen die een eetstoornis heeft of iemand die jou erg dierbaar is met een eetstoornis wil steunen met deze blog.
Vanuit mijn diepste zijn steun en geef ik mijn liefde en hoop op deze manier door aan iedereen die dit nodig heeft.
Namasté Thea

Een aantal jaren geleden
Gisteren waren we bij onze dochter. Ze ligt in de eetstoornis kliniek in Helmond. Na bijna drie maanden binnen in de kliniek te hebben doorgebracht, mocht ze voor het eerst met ons naar het centrum van Helmond.
Nadat wij afspraken hadden gemaakt over hoe we de middag zouden doorbrengen, zijn we met onze dochter in de rolstoel gaan winkelen in Helmond.

Marije (zo heet onze dochter) zat in de rolstoel en had zin om nieuwe kleren te halen. We zijn veel winkels in geweest en wij (Ronald en ik) merkten dat er een kentering in het ziekteproces was ontstaan. Voorzichtig , héél voorzichtig hoopten wij dat dit het begin zou worden van een terugkeer van onze dochter en dat anorexia op de achtergrond zou komen. Het volledig verdwijnen van anorexia is een illusie, dat weten we zelf ook wel, maar acceptatie dat er een eetstoornis is en dat zij een modus gaat vinden om deze stoornis te omarmen en hiermee in de toekomst andere mensen mag ondersteunen die dezelfde problemen hebben, dat is onze hoop.

Het leven is vol keuzes en eindeloze mogelijkheden
Het leven is vol keuzes en eindeloze mogelijkheden, we mogen ons realiseren dat er mogelijkheden voor ons beschikbaar zijn. Wat ons in de weg ziet is dat we niet zien dat we gebombardeerd worden door de gedachten en ideeën van anderen, wat ze over ons zeggen, waardoor we een vertekend beeld krijgen van ons zelf.

Hoe moeilijk is het als je een vertekend beeld hebt van jezelf om uit deze modus te stappen.
Nadat wij een aantal winkels hadden bezocht besloot Marije om een kledingstuk aan te passen. Ze kwam uit de kleedkamer en in één keer zagen wij een trots mens: ze STOND er , en ik brak en moest huilen. Deze ommekeer, daar zaten wij zo lang op te wachten; niet vechten maar kijken wat staat mij en heb ik een juist beeld van mijzelf . TROTS op wie je bent en dat je goed bent zoals je bent, dat is wat wij zagen. Wat een ongekend moment, dankbaar, dankbaar. Onze dochter die trots in de winkelstraat in haar rolstoel zat mét sonde slangetje in haar neus, mensen gewoon aankeek en ermee in de winkels rond liep.

We weten het allemaal zo goed voor een ander hoe zij dingen moeten veranderen. Ik ook, maar doe het maar eens.
We zeggen "ja" tegen wat onze beperkte geest gelooft, in plaats van een standpunt in te nemen van wat we in ons hart echt wensen. Soms weet je nog niet wat je in je hart écht wenst en dat is goed. Ik ken dat. Als ik de duidelijkheid niet heb over wat ik wil, is er vaak één ding waarover ik wel duidelijkheid heb: wat ik níet wil. Met de bereidheid om eerlijk te zijn naar onszelf, kunnen we altijd duidelijk krijgen wat we niet willen.

Nee is zo'n klein woord en toch heeft het zoveel kracht; nee tegen de eetstoornis.
Gewoon "doen" en "zijn" kan, als we naar het zachte fluisteren van ons hart luisteren, in plaats van naar de luide stem van onze angst .
Realiseren dat "nee" zeggen veel moed vereist omdat dit pad veranderingen in het leven te weeg brengt, ongekend trots dat je langzaam, heel langzaam “nee” zegt tegen wat je in je hart niet wilt en ja zegt voor jezelf.
Het zeggen van het woord nee is de bereidheid om het onbekende in te gaan en de grond onder ons te laten schudden en soms zelfs te laten verdwijnen. Je weet nog niet dat aan de andere kant van 'de angst ' wonderen op je wachten.

Een aantal van deze wonderen kunnen zijn:
* Je innerlijke kracht ontdekken
* Ontdek je eigen persoonlijke waarheid - wat inspireert je
* Je talent ontdekken
*Weten wat je plezier geeft
* Waardoor je zelf je lot in handen hebt in plaats van je over te geven aan het lot.

Jij kunt kiezen tussen je hoofd en je hart. Dit is waar jij de kracht voor hebt.
Nee zeggen geeft kracht. Nee zeggen maakt ruimte voor je eigen echte wensen om te groeien naar wie je bent.

Jouw verlangens zijn jouw waarheid. Je bent hier om jouw waarheid te ontdekken en er naar te leven. Geef jezelf de vrijheid om "nee" te zeggen. Nee, ik doe het niet meer op deze manier, want: JA ik ben waardevol, voor mezelf en daarmee ook voor anderen.

Ongekend trots op onze dochter.

www.thekla-eva.nl
...

View on Facebook

6 months ago

Thekla Eva

Energetisch entrepreneur

Bij een entrepreneur gaat het om het ondernemen zelf. Om ondernemerschap. Dat betekent: kansen zien, kansen benutten en creëren van waarde voor jezelf en anderen.

Zo zie ik het energetisch werk ook, ik ben een ondernemer en ik onderneem iets. Wat onderneem ik dan toch?? Het is nogal wat als je er openlijk voor uitkomt dat je een energetisch entrepreneur bent. Ik durf toch wel te beweren dat iedereen die zich met het energetisch werk bezighoudt of daar zijn geld mee probeert te verdienen, buiten het reguliere verdienmodel valt.
Dat blijkt ook wel als energetisch entrepreneur, want je bent op aarde bezig met niet aardse dagelijkse zaken. Natuurlijk moet ik mijn geld verdienen met aardse zaken, maar dat wil niet zeggen dat dit gewoon of vanzelfsprekend is. De aardse aspecten zijn voor energetisch entrepreneurs over het algemeen zwaarder dan de gemiddelden niet energetische mensen zullen we maar zeggen..

Een entrepreneur wil juist ondernemend zijn, daar ligt de kracht en de uitdaging.
Een energetisch entrepreneur heeft vaak een dubbele belasting, probeer maar eens aan “normale” mensen te vertellen dat jij wateraders of aardstralen kunt spotten. Of dat jij gidsen of andere vormen van energieën om mensen heen ziet. Waar begin je? En hoe leg je dit in Jip en Janneke taal uit aan mensen die werkelijk geen benul hebben waar jij het over hebt? De kunst is energie “lezen” en daar ben ik goed in. Ik kan waarnemen op allerlei lagen van bewustzijn. Ik ben heldervoelend en helderwetend. Door de dingen te benoemen, feiten en waarnemingen, ontstaat er ruimte bij de ander en krijg ik de ruimte, zie ik mogelijkheden hoe of wat er kan en mag veranderen. Dat noem ik nou ondernemen, ik onderneem iets zodat er bij de ander een ander soort van bewustwording ontstaat.
Het leven heeft voor ons allemaal iets duidelijk te maken over wie wij zijn en hoe wij in het leven staan. De energetisch entrepreneur zal kijken naar mogelijkheden. Dat is niet anders dan welke andere “normale” entrepreneur: wat zijn de mogelijkheden en hoe ga ik die positief- kritisch oppakken?
Ik heb ook vaak een innerlijke discussie: wat kan ik wel en wat kan ik niet delen, hoe kijkt iemand tegen het energetische werk aan. Hoe word ik gezien en wat gebeurt er als ik bepaalde handelingen verricht. Maar hé, je bent entrepreneur of niet, dus zal ik soms onconventionele gesprekken hebben en of onconventioneel handelen.
Dan kan ook niet anders want anders zou ik geen energetisch entrepreneur zijn…. Als je goed kijkt naar mogelijkheden en niet naar belemmeringen, ontstaat er een hele andere energiestroming. Er ontstaat iets, er wordt anders gehandeld, de structuur in de mens of in een organisatie komt in beweging.
De gedachten veranderen, van not done tot do, van niet kunnen naar kan, van wat er tegen gehouden word tot handelen. De wisselwerking met de wereld gaat veranderen; er komt stroming en nieuwe uitdagingen..
Het geheim en het succes van entrepreneurs zit vaak in ‘vernieuwing’ en anders handelen, handelen naar wat je hart je ingeeft.

Er is alle reden om je hart te volgen.

www.thekla-eva.nl
...

View on Facebook